ES - Teck scanning

ES-Teck är ett analyssystem, där man har tagit fram normvärden för hur respektive organ ser ut elektrokemiskt vid optimal funktion. Organen delas in i organsystem som presenteras i olika displayer.

ES-Teck ger fysiologiska data som möjliggör jämförande uppföljning och därmed en objektiv utvärdering av insatserna. Givetvis bör man komplettera med en subjektiv utvärdering och ytterligare aktuell information.

Analysinformation

Ytterligare värden som framkommer vid analys

Ovanstående värden kan vara till hjälp vid upprättandet av ett friskvårdsprogram, förutsatt att man har relevant basmedicinsk utbildning och hälsouppbyggande fackkunskaper.

esteck

Kort beskrivning av använda tekniker

Oxymeter

Även om man själv inte har upplevt denna mätning på sjukhus, så har man säkerligen upprepade gånger på TV och i filmer sett patienter som på ena pekfingret har en oxymeter, en grå sond/klämanordning, varifrån det löper ut en sladd.

Oxymetern ger följande data:

Tekniken används sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus resp. rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det. Vidare visas en beräknad hjärtfrekvens/puls liksom en matematiskt beräknad pulsvågkurva, pulspletysmografi, dvs. hur signalen relateras till blodflödet/cirkulationen. Pulspletysmografin, som utgör en fysiologisk mätteknik, studeras inom den biooptiska forskningen.

Gunnar Nyberg vid avdelningen för klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg förutsäger en ökad användning av denna typ av noninvasiv pulsvågsanalys, speciellt för utvärdering av hjärtmedicinering samt epidemiologisk forskning kring hjärt-kärlsjukdomar (1).

Detaljerad information om hur data från denna teknik används i ES Teck samt referenser till forskning på området framgår av "ES Teck PEMS White Paper (1).pdf".

Hjärtfrekvensvariabilitet, HRV

När intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår oönskad arytmi. Om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för liten skillnad handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket heller inte är önskvärt utan tvärtom en erkänd markör för ohälsa eller sjukdom.

HRV kan användas som indirekt mått på den autonoma nervfunktionen, m a o speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet (2). Sympatisk överaktivitet indikerar någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning. Enligt Sörnmo och Palm visar HRV regleringen av inte bara hjärtats funktion utan även av andningen, blodtrycket och kroppstemperaturen (2). Den kliniska forskningen om HRV har främst gällt neurologiska och kardiologiska tillämpningar.

I Sverige är det främst vid Lunds Universitet som har beforskat HRV, t ex Leif Sörnmo, elektrovetenskapare och professor, TeknD, docent och Olle Pahlm, professor och klinisk fysiolog.

Mer information om HRV med referenser finns under "ES Teck PEMS White Paper (1).pdf". Här beskrivs även de HRV-parametrar som används i ES Teck.

Bioimpedans

Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen. Som försvar för mindre noggrannhet hävdas att det är själva förändringen i kroppssammansättningen mellan olika tillfällen som är det verkligt intressanta. DXA, dual-energy X-ray absorption, är en väl utvärderad utrustning och räknas som Gold standard. ES Teck har validerats jämfört med DXA, se nedan under kliniska tester.

På grundval av kunskaper om den elektriska konduktansens egenskaper i levande vävnad får man även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader/organ, t ex kronisk inflammation i levern. Spridningen av bioimpedansvågor är relaterad till morfologin och densiteten i interstitiet, vätskerummet mellan cellerna. Dessutom är konduktiviteten proportionell mot ATP-produktionen i cellens mitokondrier (cellens energiproducenter).

I filen "EIS Technology white paper.pdf" finns närmare information om forskningsbakgrunden för bioimpedans, elektrisk konduktans och cellulär skada i levande vävnad.

Medicinsk informatik

Som framgår av ovanstående teknikbeskrivningar är det vanligt att kombinera fysiologiska mätdata med kända fysiologiska samband för att få fram indirekta beräkningar av ytterligare fysiologiska parametrar. Medicinsk informatik utgör ett separat forskningsområde t ex på Linköpings universitet som för övrigt har epitetet "hälsouniversitet". Syftet är att "extrahera och förmedla kliniskt relevant information" (3).

Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. En algoritm är inom datavetenskapen och matematiken en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder till ett slutresultat (4).

Ett antal algoritmer används i Es Teck i enlighet med peer reviews (kollegial fackgranskning). I ES Teck tar man den medicinska informatiken ett steg längre genom att tillämpa ett korsanalysförfarande för att säkerställa resultaten.

Kliniska tester

Korrelation mellan EIS spektralanalys och DXA för mätning av kroppsfett: r =,92, p < 0.001.

Korrelation mellan EIS spektralanalys och HRV-variabler: r =,76, p < 0.001.

Testerna visar på god tillförlitlighet när det gäller estimering av kroppssammansättningen och aktiviteten i sympatiska nervsystemet.

Testerna utfördes vid dept of Psychiatry and Behavioral Sciences and Department of Medicine University of Miami Miller School of Medicine, Miami, USA (5).

Klinisk forskning avseende vissa sjukdomar och ADHD beskrivs på: www.ldteck.com

Medicinska godkännanden

Systemet är verifierat för att studera läkemedel och har bl a följande godkännanden/certifikat:

Applikationer ES Teck Complex System

ES Teck har utvecklats av läkaren och neurologen Albert Maarek i samarbete med matematiker och statistiker för att användas för monitorering av läkemedel och sjukdomsförlopp inom den medicinska vården.

Kliniska studier har genomförts på det medicinska området. Däremot har användningen av ES Teck för preventiva hälsoinsatser har däremot inte ännu studerats. Sannolikt finns en stor användningspotential inom hälsoområdet, förutsatt användarkompetens där hälsouppbyggande kunskaper kombineras med adekvat medicinsk kunskap.

Referenser

1. Modern cirkulationsdiagnostik – pulsen åter till heders. Gunnar Nyberg, docent, Klin Fys
Avd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU/S, Göteborg. Blodtrycket 2007, vol 23 (nr 2)

2. Specialmetoder inom Elektrokardiografi. Leif Sörnmo, Olle Pahlm. Studentlitteratur,
ISBN 91-4400615-2.

3. Linköpings Universitet, forskning: www.imt.liu.se

4. sv.wikipedia.org/wiki/Algoritm

5. www.ldteck.com

För hänvisning till studier gå in på LD tecks hemsida och sök angiva filer som ovan nämnts.

Information från mätning

ES-Teck scanning, Bild 1

Under själva mätningen visas ovanstående bild. Bland annat ser man syremättnaden och pulsen.

ES-Teck scanning, Bild2

Efter mätningen får man fram ovanstående bild som sammanfattningsvis indikerar följande:

Detaljerad beskrivning:

Till sidans topp!